Tình hình nhà ở tại Nhật Bản

Với mật độ dân số lớn, diện tích nhỏ và nền công nghiệp phát triển, vấn đề nhà ở tại Nhật Bản là một trong những vấn đề quốc sách của Nhà nước. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Tình hình nhà ở tại Nhật Bản" đã đi sâu nghiên cứu vấn đề này.