Đề tài gia đình trong một nội dung nghiên cứu của viện xã hội học những năm sắp tới

Là một yếu tố cấu thành của cơ cấu xã hội tổng thể, gia đình phản ánh chân thực những mối quan hệ xã hội đa dạng và phức tạp. Bài viết "Đề tài gia đình trong một nội dung nghiên cứu của viện xã hội học những năm sắp tới" là điểm hội tụ của hai hướng nghiên cứu chính là cơ cấu xã hội và định hướng giá trị văn hóa và lối sống.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
47    30    1    27-07-2021