Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Điều khiển dự báo phản hồi đầu ra theo nguyên lý tách cho hệ phi tuyến

Phạm vi của luận án là nghiên cứu và đưa ra các kết quả cho điều khiển dự báo hệ phi tuyến nói chung và hệ song tuyến (lớp hệ phi tuyến đặc biệt và phổ biến trong công nghiệp) nói riêng. Các bài toán rất phổ biến hiện nay trong điều khiển dự báo, chẳng hạn như bài toán ước lượng trạng thái hay bài toán ổn định hóa và bán ổn định quỹ đạo đặt cũng sẽ được giải quyết.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    3    0    18-06-2021