Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật phần mềm: Phân tích ảnh hưởng của trễ truyền thông đến hiệu năng của hệ thống tính toán song song

Luận án này sẽ đi vào nghiên cứu phân tích hiệu năng của các hệ thống tính toán song song, trong đó tập trung nghiên cứu sâu ảnh hưởng của trễ truyền thông đến hiệu năng của hệ thống.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG