Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật phần mềm: Phân tích ảnh hưởng của trễ truyền thông đến hiệu năng của hệ thống tính toán song song

Luận án này sẽ đi vào nghiên cứu phân tích hiệu năng của các hệ thống tính toán song song, trong đó tập trung nghiên cứu sâu ảnh hưởng của trễ truyền thông đến hiệu năng của hệ thống.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
102    93    1    28-05-2024
76    120    6    28-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.