Luận án Tiến sĩ Toán học: Một số mối liên hệ giữa Iđêan đơn thức và đồ thị

Đầu tiên, luận án đưa ra một số kết quả về cấu trúc của một số lớp đồ thị. Tiếp theo, luận án đưa ra đặc trưng cho tính Cohen-Macaulay của iđêan cạnh của các đồ thị có độ vòng lớn hơn hoặc bằng 5, và tính Gorenstein của iđêan cạnh của các đồ thị không chứa tam giác. Dựa vào các đặc trưng này, luận án đưa ra các đặc trưng cho tính Cohen-Macaulay của lũy thừa thứ hai và bão hòa của lũy thừa thứ hai của iđêan cạnh.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
76    4    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.