Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Cải thiện môi trường đầu tư trong điều kiện hội nhập - Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Nghệ An

Luận án nhằm khái quát đầy đủ và tổng hợp các lý thuyết về liên quan đến MTĐT, xác định yếu tố cần phải cải thiện MTĐT qua khảo sát điển hình tại tỉnh Nghệ An, đề xuất các giải pháp hướng tới hoàn thiện MTĐT cấp tỉnh. Sau đây là bản tóm tắt luận án. | Luận án Tiến sĩ, Môi trường đầu tư, Hội nhập kinh tế, Môi trường đầu tư cấp tỉnh, Môi trường đầu tư kinh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    490    2    25-05-2024
42    516    21    25-05-2024
13    139    1    25-05-2024
53    1    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.