Luận án Tiến sĩ: Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản Nợ, tài sản Có tại ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam

Nội dung luận án chủ yếu đề cập đến quản trị các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM gồm rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro tỉ giá. Trong đó có khảo sát việc đánh giá và quản trị các rủi ro này của 34 NH ở Ba Lan thuộc các loại hình khác nhau: các NH tư nhân lớn, các NH tư nhân nhỏ và các NH thuộc sở hữu Nhà nước, các NH nƣớc ngoài ở Ba Lan và rút ra sự khác biệt về quản trị rủi ro của các nhóm NH này.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
42    4    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.