Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu kích thước tối ưu và hợp lý ống nâng cho các giếng gaslift ở mỏ Bạch Hổ

Mục đích nghiên cứu: Trên kết quả đánh giá thực trạng hoạt động, đề xuất phương pháp mi trong việc nghiên cứu trạng thái động học của các giếng khai thác bằng phương pháp gaslift nhằm làm cơ sở tính toán và lựa chọn cấu trúc bộ thiết bị lòng giếng chuẩn cho từng khu vực và đối tượng khai thác của mỏ; đề xuất những giải pháp và chế độ công nghệ cụ th cho từng loại giếng gaslift nhằm tối ưu chi phí khí nén trên một đơn vị sản phẩm khai thác phù hợp với thực trạng năng lượng vỉa hiện nay và trong giai đoạn tiếp theo.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.