Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Địa chất: Đặc điểm, mô hình địa chất và tiềm năng dầu khí thành tạo cacbonat trước kainozoi phần đông bắc bể sông Hồng

Luận án đã cung cấp những cơ sở lý thuyết về đá cacbonat, sử dụng mô hình 03 khoáng vật để phân tích tài liệu địa vật lý giếng khoan, lựa chọn và phân tích 03 thuộc tính địa chấn phù hợp nhất với đá cacbonat ở khu vực nghiên cứu. Luận án làm sáng tỏ tuổi, môi trường thành tạo, phân loại và ảnh hưởng của các quá trình biến đổi thứ sinh đến chất lượng đá chứa; đánh giá định lượng tầng chứa cụm cấu tạo Hàm Rồng và 04 cấu tạo triển vọng còn lại.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
5    137    3
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    8    1    03-10-2022
4    5    1    03-10-2022
2    6    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.