Tóm tắt Luận văn Tiến sĩ Tâm lý học: Dạy chỉnh trị đọc hiểu cho học sinh tiểu học chậm phát triển ranh giới dưới góc độ tâm lý học thần kinh

Trên cơ sở xác định mức độ và tính chất chậm phát triển (CPT) các vùng chức năng trên não ở học sinh tiểu học (HSTH) CPTRG khó khăn về đọc hiểu, thiết kế các tác động trong dạy chỉnh trị (DCT) nhằm giúp học sinh khắc phục khó khăn đọc hiểu và có thể theo học kịp chương trình phổ thông.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    57    1    25-09-2022
42    5    1    25-09-2022
50    16    1    25-09-2022
40    39    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.