Luận án Tiến sĩ: Quản lý hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học trong giai đoạn đổi mới giáo dục

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động và quản lý hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD; luận án đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học nhằm góp phần nâng cao kết quả hoạt động bồi dưỡng phù hợp với quá trình hội nhập trong giai đoạn đổi mới giáo dục. | Ban Giám Hiệu cần chỉ đạo phòng Kế toán sử dụng nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và một phần thu từ học viên để tạo ra một khoản tài chính cho việc mua sắm CSVC và trang thiết bị dạy học. Giao cho tổ Thiết bị thực hiện tốt các biểu mẫu thống kê, quản lý và cập nhật tình trạng sử dụng, các kế hoạch thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa, thanh lý và điều chuyển thiết bị. Tổ chức tốt công tác quán triệt và nâng cao trách nhiệm của giáo viên, nhân viên và học viên trong quá trình sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường vào hoạt động đào tạo. Lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị của nhà trường theo điều kiện kinh phí hiện có hàng năm. Căn cứ Nghị quyết 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu. Thực hiện quyền tự chủ trong công tác quản lý tài chính trên cơ sở thực hiện tốt Quy chế dân chủ và Quy chế chi tiêu nội bộ của trường. Cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động bồi dưỡng CBQLGD, nếu mỗi cơ sở bồi dưỡng CBQLGD hiểu biết, đánh giá đúng và biết huy động tối đa các nguồn lực nhằm tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính sẽ giúp cho các cơ sở bồi dưỡng CBQLGD được vận hành đồng bộ và hiệu quả, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, đáp ứng mong muốn của học viên cũng như các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục cử người tham gia tập huấn; Góp phần nâng cao vị thế, thương hiệu của nhà trường đối với địa phương, đối với ngành GD&ĐT và đóng góp thành tích không nhỏ trong sự nghiệp đổi mới giáo dục.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
248    125    6    30-09-2022
4    5    1    30-09-2022
17    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.