Luận án Tiến sĩ Luật học: Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân, vì dân

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là đề xuất được các quan điểm khoa học, phương hướng và giải pháp khả thi nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân, vì dân trong bối cảnh hiện nay ở nước ta. | Hội đồng nhân dân tỉnh là thiết chế nhà nước ở cấp tỉnh có quyền lực hành chính nhà nước thực hiện quyền hành pháp là chủ yếu, giải quyết những công việc chung của cả nước phát sinh trên địa bàn địa phương và những vấn đề của địa phương theo luật định. Trong cơ cấu quyền lực nhà nước ở địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh là cấp đầu tiên của chính quyền địa phương, nơi tổ chức thực hiện, chỉ đạo thực hiện mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước và của địa phương. Hội đồng nhân dân tỉnh trực tiếp nhận sự phân cấp, phân quyền của trung ương đối với địa phương. Nhà nước pháp quyền đòi hỏi tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương nói chung, Hội đồng nhân dân tỉnh nói riêng phải được đổi mới trên cơ sở đường lối đổi mới của Đảng, phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật khác; bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính nhà nước, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật; bộ máy chính quyền địa phương nói chung, Hội đồng nhân dân tỉnh nói riêng phải gọn nhẹ, có sự phân quyền, phân cấp, ủy quyền rõ ràng giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương với chính quyền địa phương và Hội đồng nhân dân tỉnh, giữa các bộ phận hợp thành Hội đồng nhân dân tỉnh; hoạt động của chính quyền địa phương và Hội đồng nhân

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    75    1    04-10-2022
29    5    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.