Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện các điều kiện để áp dụng việc điều hành chính sách tiền tệ theo khuôn khổ lạm phát mục tiêu tại Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận án được cụ thể hóa qua 5 câu hỏi nghiên cứu. Một là: Các điều kiện cơ bản nào cần được thực hiện để có thể thực thi CSLPMT? Hai là: Điều hành CSTT ở Việt Nam đã được tiến hành như thế nào? Kết quả ra sao, với những thành tựu và hạn chế như thế nào? Ba là: Việc áp dụng CSLPMT là có phù hợp đối với trường hợp của Việt Nam hay không? Bốn là: Cần có những điều kiện gì để có thế áp dụng khuôn khổ CSTT này cho Việt Nam hiện nay? Trong những điều kiện cần thiết để áp dụng khuôn khổ CSLPMT ở Việt Nam, có những điều kiện nào đã được thiết lập, những điều kiện nào chưa được thiết lập? Năm là: Giải pháp nào để có thể thiết lập đầy đủ các điều kiện để thực hiện CSLPMT ở Việt Nam? | Luận án đã hệ thống toàn diện và chi tiết diễn biến tình hình kinh tế Việt Nam từ năm 2005 đến nay, với việc chia thành 2 cột mốc để có thể đánh giá một cách rõ nét diễn biến lạm phát, tăng trưởng kinh tế cũng như cách thức điều hành chính sách tiền tệ qua mỗi giai đoạn. Qua việc xem xét thực tiễn để rút ra bốn hạn chế căn bản của CSTT giai đoạn vừa qua, đó là (i) CSTT chưa xác định rõ và nhất quán mục tiêu ngắn hạn và dài hạn; (ii) CSTT chưa thực sự đảm bảo tính thống nhất giữa các mục tiêu hoạt động, mục tiêu trung gian và mục tiêu cuối cùng; (iii) Việc kiểm soát cung tiền của NHNN còn bộ lộ hạn chế; (iv) Các công cụ điều hành CSTT của NHNN còn mang tính hành chính. Thông qua những hạn chế đó Luận án cũng khái quát được hai tồn tại trong khuôn khổ điều hành CSTT đó là (i) Việt Nam đã chuyển từ một khuôn khổ CSTT đa mục tiêu sang khuôn khổ CSTT đơn mục tiêu, tuy nhiên mục tiêu của CSTT lại được xác định chưa rõ ràng và thiếu nhất nhất quán trong dài hạn; (ii) Mục tiêu điều hành CSTT đã đạt được trong một giai đoạn ngắn gần đây song còn chưa bền vững, hiệu lực của các công cụ CSTT còn chưa cao do khả năng kiểm soát và mối liên hệ giữa các biến còn chưa chặt chẽ, độ trễ chính sách còn dài.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.