Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp ở vùng Tây Bắc

Luận án làm cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông (GV THPT) hiện nay, đề xuất biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng GV THPT theo chuẩn nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng GV THPT, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục bậc THPT và chuẩn nghề nghiệp cho GV THPT ở vùng Tây Bắc. Luận án hệ thống hóa lí luận, khái niệm về bồi dưỡng GV theo chuẩn nghề nghiệp, quản lí hoạt động bồi dưỡng GV theo chuẩn nghề nghiệp; hình thành khung lí thuyết về quản lí hoạt động bồi dưỡng GV THPT theo chuẩn nghề nghiệp. | . Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động bồi dưỡng và thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng GV THPT, những thành công, hạn chế và mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí hoạt động bồi dưỡng GV THPT cho thấy: thực trạng hoạt động bồi dưỡng hiện nay còn nhiều bất cập như mục tiêu bồi dưỡng không được cập nhật, thiếu toàn diện; nội dung bồi dưỡng phiến diện, không đáp ứng các yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực đối với người GV được quy định trong chuẩn nghề nghiệp; hình thức tổ chức bồi dưỡng cứng nhắc, thiếu linh hoạt, thời gian bồi dưỡng ít, chủ yếu thực hiện vào thời gian nghỉ hè, không coi trọng hình thức bồi dưỡng không tập trung, chưa lấy đơn vị nhà trường làm đơn vị cơ sở bồi dưỡng; phương pháp bồi dưỡng trên cơ sở lấy tự học, tự nghiên cứu còn chưa được quan tâm, chú trọng; kiểm tra đánh giá bồi dưỡng còn hình thức, định tính, độ tin cậy thấp, chưa đánh giá được thực chất kết quả bồi dưỡng, chất lượng đội ngũ GV. Vì thế, hiệu quả của hoạt động bồi dưỡng GV THPT còn chưa cao.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.