Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trong xu thế hội nhập

Luận án làm rõ những vấn đề lý luận chủ yếu về bản chất và nội hàm về NLCT của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam NHNo&PTNTVN); các yếu tố chi phối năng lực cạnh tranh (NLCT) và đề xuất hệ thống chỉ tiêu đánh giá NLCT của NHNo&PTNTVN trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của nước ta. Luận án đánh giá thực trạng NLCT của NHNo&PTNTVN trong thời gian 2008-2013 (phát hiện mặt được, mặt chưa được và nguyên nhân yếu kém), từ đó đề xuất định hướng phát triển và giải pháp nâng cao NLCT của NHNo&PTNTVN, bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. | Nhìn chung, các công trình được tổng quan đều có xu hướng nhìn nhận ngân hàng và các yếu tố chi phối NLCT của ngân hàng theo kiểu truyền thống, chưa chỉ rõ trách nhiệm của nhà nước cũng như của chính các ngân hàng, xem xét thay đổi của NHTM chưa thực sự gắn với sự thay đổi khôn lường của nền kinh tế quốc tế. Các nghiên cứu đều có xu hướng phân tích trạng thái: phải làm gì để đối mặt với sự thay đổi (trạng thái bị động), chứ không nghĩ tới việc sẽ chủ động tạo cạnh tranh như thế nào? (trạng thái chủ động). Hệ thống chỉ tiêu dùng để đánh giá NLCT chưa tính hết sự thay đổi của thị trường khiến cho những chỉ tiêu đã sử dụng không phản ảnh hết được những đòi hỏi của thực tiễn. Đặc biệt, các nghiên cứu hay bị nhầm lẫn trong cụm từ “các tiêu chí” và “các chỉ tiêu” đánh giá, khiến người đọc dễ bị nhầm lẫn về các tiêu thức này. Tác giả kế thừa những nội dung đã được phân tích từ đó tập trung vào các nội dung mới hơn (các nội dung mới và các nội dung cần được làm rõ hơn), xác định rõ cơ sở lý luận được sử dụng phân tích NLCT của NHNo&PTNTVN.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.