Doctoral thesis summary: Concept learning for description logic based information systems

Research objectives: Building a method of granulating partitions of domain of interpretation in DLs. This method is base on bisimulation and using suitable selectors as well as information gain measure; proposing bisimulation-based concept learning algorithms for knowledge bases in DLs using Setting.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
160    11    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.