Doctoral thesis summary: Researching on organizational models and business operations of financial companies in Viet Nam

Research objectives: Overall goal of this thesis is to examine theoretical and empirical foundation for providing recommendations and solutions to improve organizational structure and boost business operation of financial companies owned by groups/corporations in Viet Nam. The research of the thesis are organizational models and business operations of financial companies having capital contribution from large groups/corporations in Viet Nam.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.