Dissertation summary: Brand development of joint stock bank for foreign trade of Vietnam system – Vietcombank

Research objectives: Brand development of Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam System. The basis of brand development principles and brand development reality of Vietcombank system, recommending some solutions for brand development of Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam System– Vietcombank.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.