Dissertation summary: Research on mainstreaming climate change issues into socio economic development masterplan of Thua Thien Hue provice through strategic envornmental assessment

Research objectives: To investigate basic methodology for mainstreaming CC issues into socio-economic development masterplan by applying SEA; and apply mainstreaming of CC issues into socio-economic development masterplan of Thua Thien –Hue province through SEA.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.