Dissertation summary: Solutions to improve economic efficiency in the production of rice of farmers in Can Tho City

Research objectives: The general objective of this dissertation is to propose solutions to enhance the economic efficiency in rice production for farming households in Can Tho city using estimates on economic efficiency and its determinants; estimating the economic efficiency in rice production by farming households in Can Tho city.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.