Doctoral thesis summary: Import policy for higher education service in the intenational intergration period in Vietnam

Research objectives: On the basis of theoretical studies and practical summaries, this thesis propose a solution to complete the policy for importing higher education service in Vietnam to meet the requirements for internation intergration. Assessment of the import policy of higher education service in Vietnam under four modes: cross-border supply; consumption abroad; commercial presence; presence of natural persons.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.