Doctoral thesis summary: Development of preschool teachers to meet the requirements of preschool education for children 5 years old in the Central Highlands provinces

Research objectives: Based on theoretical studies teacher development to meet the requirements of preschool education for children age 5 and examine the current state of development of preschool teachers in the Central Highlands provinces meet the requirements of universal preschool education for children 5 years old.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
329    1    1    25-05-2024
53    146    2    25-05-2024
2    87    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.