Dissertation summary: Managing the Extracurricular Educational Activities Oriented Socialization at High Schools in Ho Chi Minh City

Research objectives: On the basis of theoretical studies and practical management of extracurricular educational activities, proposing measures to manage extracurricular educational activities oriented socialization at high schools in o Chi Minh City; researching establishments of the theory about managing the extracurricular educational activities oriented socialization at high schools.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.