Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của kinh tế thị trường đối với nền quốc phòng ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Luận án phân tích thực trạng tác động của kinh tế thị trường đối với nền quốc phòng, dự báo tác động của kinh tế thị trường đối với nền quốc phòng những năm tới ở nước Lào; từ đó đề xuất những quan điểm cơ bản và các giải pháp chủ yếu nhằm phát huy tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực, khắc phục các hạn chế của kinh tế thị trường đối với việc củng cố và tăng cường nền quốc phòng ở nước Lào. . | HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH SUVĂNTHOONG THIÊNGTHẾPVÔNGSA T¸c ®éng cña kinh tÕ thÞ tr-êng ®èi víi nÒn quèc phßng ë céng hoµ d©n chñ nh©n d©n lµo Chuyên ngành : Kinh tế chính trị Mã số : 62 31 01 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2015 C«ng tr×nh ®-îc hoµn thµnh t¹i Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh Người hướng dẫn khoa học: Vũ Văn Phúc 2. Nguyễn Thị Như Hà Ph¶n biÖn 1: . . Ph¶n biÖn 2: . . Ph¶n biÖn 3: . LuËn ¸n sÏ ®-îc b¶o vÖ t¹i Héi ®ång chÊm luËn ¸n cÊp Häc viÖn, häp t¹i Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh Vµo håi . giê., ngµy . th¸ng . n¨m 2015 Cã thÓ t×m hiÓu luËn ¸n t¹i Th- viÖn Quèc gia và Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ở Cộng hoà dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào, vấn đề phát triển kinh tế hàng hoá (KTHH), kinh tế thị trường (KTTT) đã được Đảng đặt ra nghiên cứu, từng bước nâng cao nhận thức để chỉ đạo thực hiện quá trình đổi mới về kinh tế - xã hội (KT-XH) nhằm đạt được mục tiêu tạo cho đất nước giàu mạnh và phồn vinh, nhân dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc, xã hội có an ninh, văn minh và công bằng. Kinh tế thị trường về bản chất là KTHH phát triển ở trình độ cao, khi lực lượng sản xuất (LLSX) phát triển mạnh đạt trình độ xã hội hoá cao, các thành tựu của khoa học - công nghệ (KH-CN) được ứng dụng vào sản xuất - kinh doanh mạnh mẽ, các quan hệ kinh tế được thực hiện thông qua quan hệ hàng hoá - tiền tệ. Đối với nước Lào, phát triển KTTT là sự tiếp thu có chọn lọc những giá trị tinh hoa của nhân loại để xây dựng nền kinh tế đất nước vững mạnh. Đây là vấn đề hoàn toàn mới mẻ trong lịch sử của .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
246    136    1    10-12-2022
1    10    1    10-12-2022
2    36    1    10-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.