Dự thảo tóm tắt Luận Án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu sự phân bố và chu chuyển của asen trong các thành phần chính của hệ sinh thái hồ Tây, Hà Nội

Luận Án nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước hồ Tây; đánh giá hiện trạng phân bố của As trong một số thành phần chính của hệ sinh thái hồ Tây, một số loài cá, và một số sinh vật đáy; đánh giá mức độ tích tụ sinh học nguyên tố asen của một số sinh vật trong hồ và nguy cơ rủi ro của nguyên tố asen từ các sinh vật này tới sức khỏe con người. . | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ********* Bùi Thị Hoa NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ VÀ CHU CHUYỂN CỦA ASEN TRONG CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA HỆ SINH THÁI HỒ TÂY, HÀ NỘI Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 62420120 DỰ THẢO TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC Hà Nội - 2016 1 Công trình này đƣợc hoàn thành tại: Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội Hƣớng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Lưu Thị Lan Hương 2. PGS. TS. Lê Thu Hà Phản biện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phản biện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phản biện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng cấp Đại học Quốc gia chấm luận án tiến sĩ họp tại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vào hồi giờ ngày tháng năm 20. Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội 2 MỞ ĐẦU Hồ Tây là hồ lớn nhất trong khu vực nội thành Hà Nội. Với diện tích hơn 500 ha, hồ Tây có sự đa dạng về nguồn tài nguyên sinh vật, là một bảo tàng lưu trữ nguồn gen thủy sinh vật của Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay do sự thay đổi của môi trường sống, đặc biệt là sự suy giảm chất lượng môi trường nước mà nhiều loài sinh vật không còn tìm thấy tại hồ Tây như sâm cầm, cà cuống Các đề tài nghiên cứu đã được thực hiện ở hồ Tây chủ yếu tập trung vào đánh giá chất lượng môi trường nước hồ, đánh giá đa dạng sinh học hồ, nâng cấp hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, kè hồ Tuy nhiên, một số nghiên cứu từ năm 2007 đến nay cho thấy, hàm lượng một số kim loại nặng như chì (Pb), đồng (Cu), kẽm (Zn), asen (As) và (Cd) đã và đang ở mức cao gây nguy cơ tiềm ẩn đến sức khỏe con người. Các nghiên cứu về As chỉ mới dừng lại ở một số đối tượng riêng rẽ như trai, ốc, trầm tích, mà chưa có công bố nào đi sâu phân tích về sự phân bố của As trong nhiều thành phần khác nhau của hệ sinh thái hồ. Do đó

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    128    3    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.