Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển tập đoàn hóa chất Việt Nam trong nền kinh tế thị trường

Luận án thực hiện nghiên cứu với mục tiêu nhằm làm rõ lý luận phát triển tập đoàn kinh tế trong nền kinh tế thị trường từ góc độ tổ chức, quản lý; đánh giá thực trạng phát triển Tập đoàn hóa chất Việt Nam; từ đó đề ra giải pháp phát triển Tập đoàn hóa chất Việt Nam trong nền kinh tế thị trường. . | BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG _ NGUYỄN HOÀNG MẠNH PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số : TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2016 Công trình này được hoàn thành tại: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Trần Tiến Cường 2. PGS. TS Trần Kim Chung Phản biện 1: Hồ Sỹ Hùng Phản biện 2: Nguyễn Văn Thạo Phản biện 3: TS. Dương Đình Giám Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện họp tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương vào hồi giờ. ngày . tháng . năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện: Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Thư viện Quốc gia Hà Nội DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA NGHIÊN CỨU SINH 1. Nguyễn Hoàng Mạnh (2015), “Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của các Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam”, Tạp chí Quản lý nhà nước (236), . 2. Nguyễn Hoàng Mạnh (2015), “Giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và quản lý Tập đoàn Hóa chất Việt Nam” Tạp chí Kinh tế và Dự báo (17), . 3. Nguyễn Hoàng Mạnh (2015), “Đổi mới phương thức quản lý đối với tập đoàn kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới”, Tạp chí Quản lý nhà nước, (234), . 4. Nguyễn Hoàng Mạnh (2015), “Một số giải pháp hoàn thiện mô hình CTM - CTC tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số (216) (II), . 5. Nguyễn Hoàng Mạnh (2009), “Nâng cao hiệu quả hoạt động của tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số đặc san (tháng 5), . 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài luận án Hình thành và phát triển TĐKT là phù hợp với quy luật tích tụ, tập trung sản xuất, sự phát triển của lực lượng sản xuất, khoa học kỹ thuật, quá trình hợp tác phát triển của các DN và xu thế xã hội hóa sở hữu trong nền KTTT. Ở Việt Nam, việc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
75    4    1    10-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.