Vai trò của nhà nước trong thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ

Xác định vai trò chủ đạo của Nhà nước trong quá trình phát triển hoạt động khoa học và công nghệ, bài viết nêu bật một số công cụ tài chính của Nhà nước nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động khoa học và công nghệ của đất nước trong thời gian tới. | DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶNG THU GIANG, CAO THU ANH - Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ nước ta đã và đang từng bước thể hiện vai trò động lực và nền tảng của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xác định vai trò chủ đạo của Nhà nước trong quá trình phát triển hoạt động khoa học và công nghệ, bài viết nêu bật một số công cụ tài chính của Nhà nước nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động khoa học và công nghệ của đất nước trong thời gian tới. Vai trò chủ đạo của Nhà nước trong thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ Nhà nước thực hiện vai trò của mình trong thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo dựa trên các nguồn lực, trong đó có nguồn lực tài chính. Về cơ bản, nguồn lực tài chính của Nhà nước nhằm khắc phục các khiếm khuyết của thị trường liên quan đến đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy việc tăng nguồn cung và nhu cầu đối với đổi mới sáng tạo. Kinh nghiệm của các nước thuộc liên minh châu Âu cho thấy, trong bối cảnh Nhà nước cần thắt chặt ngân sách và các biện pháp nhằm kích nguồn cung phải chú ý đến thúc đẩy nhu cầu đối với đổi mới sáng tạo. Trong quá trình thúc đẩy nhu cầu đối đổi mới sáng tạo, vai trò của Nhà nước chuyển từ “can thiệp trực tiếp” sang đóng vai trò “xúc tác”. Chức năng của Nhà nước đối với hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước ngoài trách nhiệm về mặt quản lý nhà nước đối với toàn bộ hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới trong quốc gia sẽ thực hiện chức năng công ích của mình. Trách nhiệm trước hết của Nhà nước là tổ chức các hoạt động nghiên cứu và triển khai phục vụ lợi ích chung cho toàn xã hội. Thứ đến là hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp (DN); chỉ hỗ trợ một phần nhằm giảm bớt rủi ro trong hoạt động nghiên cứu và phát triển của DN. Đối với các nghiên cứu công nghiệp, Nhà nước .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    17    1    23-09-2021
81    11    1    23-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.