Giải quyết tồn tại trong phân tích báo cáo tài chính ở VNPT Thái Nguyên

Bài viết tiếp cận và trình bày lý luận về phân tích báo cáo tài chính trên cơ sở phân tích thực tiễn ở VNPT Thái Nguyên, từ đó, đề xuất một vài khuyến nghị cho việc phân tích báo cáo tài chính ngày càng hiệu quả hơn tại các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp ngành Bưu chính Viễn thông. | DIỄN ĐÀN KHOA HỌC GIẢI QUYẾT TỒN TẠI TRONG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở VNPT THÁI NGUYÊN VŨ THỊ QUỲNH CHI, BẠCH THỊ HUYÊN - Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên Bài viết tiếp cận và trình bày lý luận về phân tích báo cáo tài chính trên cơ sở phân tích thực tiễn ở VNPT Thái Nguyên, từ đó, đề xuất một vài khuyến nghị cho việc phân tích báo cáo tài chính ngày càng hiệu quả hơn tại các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp ngành Bưu chính Viễn thông. Phương pháp nghiên cứu Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính. Trong đó, kết hợp với các phương pháp so sánh, phân tích thống kê, tổng hợp và phân tích cùng với sự hỗ trợ của công cụ tính toán excel. Số liệu thứ cấp được thu thập gián tiếp thông qua các tài liệu: Sách báo, văn bản, báo cáo tổng hợp và số liệu tài chính kế toán qua các năm 2013 và 2014 tại VNPT Thái Nguyên. Những kết quả đã đạt được từ phân tích báo cáo tài chính tại VNPT Thái Nguyên. Qua khảo sát thực tế cho thấy, VNPT Thái Nguyên đã thực hiện phân tích báo cáo tài chính thường niên và chỉ dừng lại phân tích một số các chỉ tiêu tổng quát cụ thể như sau: Đánh giá khái quát tình hình tài chính Thứ nhất, đánh giá khái quát tình hình huy động vốn bằng cách tính ra chênh lệch cuối kỳ so với đầu kỳ của các khoản mục và đưa ra nhận xét, đánh giá. Theo báo cáo của nhóm phân tích tại VNPT Thái Nguyên thì tình hình huy động được thể hiện qua bảng 1: Theo bảng 1, tình hình huy động vốn của VNPT Thái Nguyênchủ yếu được hình thành từ vốn chủ sở hữu, nguồn vốn hình thành từ bên ngoài giảm đáng kể. Điều này cho thấy, sức mạnh tài chính của đơn vị ngày càng tốt thông qua vốn chủ sở hữu của đơn vị đang có xu hướng tăng dần. Thứ hai, đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính: Theo phân tích tại VNPT Thái Nguyên thì việc đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính được thể hiện qua bảng 2: Các hệ số trên được tính toán như sau: Hệ số tài = trợ 2013 Hệ số tài trợ 2014 .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    10    1    19-09-2021