Quy định mới về quản lý lợi nhuận từ vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính nhà nước tại các doanh nghiệp, ngày 11/4/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2016/TT-BTC về hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tìm hiểu thông tư này qua bài viết. | TÀI CHÍNH - Tháng 5/2016 QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ LỢI NHUẬN TỪ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP TS. ĐOÀN HƯƠNG QUỲNH Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính nhà nước tại các doanh nghiệp, ngày 11/4/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2016/TT-BTC về hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2016 và áp dụng cho niên độ từ năm 2016, những quy định, hướng dẫn của Thông tư đã kịp thời đôn đốc, giúp doanh nghiệp khai, nộp các khoản thu ngân sách nhà nước theo đúng quy định T heo đó, qua thông tư 61/2016/TT-BTC Bộ Tài chính quy định, hướng dẫn chi tiết việc thu, nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đối với công ty mẹ của các tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của các tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con, công ty TNHH một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Việc thu, nộp cổ tức và lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu. Cụ thể: Xác định lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập quỹ Doanh nghiệp (DN) thực hiện nộp ngân sách nhà nước (NSNN) phần lợi nhuận sau thuế còn lại khi đã trích lập các quỹ là các DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Quy định này áp dụng bao gồm cả các DN do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập và quản lý. Các DN quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 93/2015 ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức, quản lý và hoạt động của DN quốc phòng, an ninh. Riêng đối với các DN xổ số, việc phân phối lợi nhuận và nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nộp NSNN của DN là lợi nhuận được xác định theo quy định của pháp luật về kế toán sau khi bù đắp lỗ năm .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG