Nâng cao vai trò của SCIC trong tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Để phát huy vai trò trong hoạt động tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Tổng công ty Ðầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – SCIC cần quyết liệt thực hiện mục tiêu trong tổng thể chiến lược phát triển; gắn bó và đồng hành cùng doanh nghiệp, để vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển. Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung bài viết. | DIỄN ĐÀN KHOA HỌC NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA SCIC TRONG TÁI CƠ CẤU CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC ThS. VÕ THANH HÀ Để phát huy vai trò trong hoạt động tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Tổng công ty Ðầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – SCIC cần quyết liệt thực hiện mục tiêu trong tổng thể chiến lược phát triển; gắn bó và đồng hành cùng doanh nghiệp, để vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển. Qua đó, đưa SCIC trở thành tổ chức thực hiện thống nhất quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp, quản lý vốn có hiệu quả theo nguyên tắc thị trường. • Từ khóa: Tái cơ cấu, cạnh tranh, chính sách, tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Kết quả và những tồn tại trong tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty nhà nước Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) về tái cơ cấu nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng phương án, tập trung vào 3 trụ cột chính: Tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trọng tâm là tập đoàn kinh tế (TĐKT), tổng công ty nhà nước (TCTNN). Tháng 7/2012, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là TĐKT, TCTNN giai đoạn 2011 - 2015. Để thực hiện mục tiêu tái cơ cấu DNNN có hiệu quả, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các biện pháp đối với nhiệm vụ này như: (i) Xây dựng, hoàn thiện và ban hành thể chế, cơ chế chính sách về sắp xếp, cổ phần hóa (CPH); đổi mới tổ chức quản lý, hoàn thiện cơ chế đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước (ii) Xây dựng, ban hành, triển khai, chỉ đạo thực hiện kế hoạch tái cơ cấu DNNN từng giai đoạn, từng năm. (iii) Xây dựng tiêu chí, danh mục phân loại DNNN, ban hành cơ chế giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước. Việc sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu DNNN đã đạt được những kết quả quan trọng. Từ năm 2011 .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    15    1    23-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.