Hợp tác xã kiểu mới: Giải pháp đột phá phát triển nông nghiệp Việt Nam hiện nay

Bài viết giới thiệu sự thay đổi về mặt bản chất của các hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay và các chủ trương phát triển các hợp tác xã kiểu mới tạo ra động lực đột phá phát triển nông nghiệp của Chính phủ nước ta. | TÀI CHÍNH - Tháng 6/2016 HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI: GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY NCS. PHAN VĂN HIẾU Trước yêu cầu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nhất là cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội lần thứ XII của Đảng khẳng định, cần phát triển các hợp tác xã kiểu mới. Đây là chủ trương rất đúng vì hợp tác xã kiểu mới sẽ tạo đột phá cho phát triển nông nghiệp Việt Nam, tạo ra sự tương tác đồng hướng của 4 loại lợi ích: lợi ích của hơn 10 triệu hộ nông dân, lợi ích của Nhà nước, lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của các nước giao thương với Việt Nam. • Từ khóa: Hợp tác xã, nông nghiệp, hội nhập, kinh tế, doanh nghiệp. Sự thay đổi về mặt bản chất Sự ra đời của Luật hợp tác xã (HTX) năm 2012 là đánh dấu sự thay đổi về mặt bản chất hoạt động của loại hình kinh tế HTX, tạo sự đổi mới căn bản giúp cho hệ thống HTX chuyển mình đi lên, hòa nhập chung với sự phát triển của đất nước. Luật HTX năm 2012 đã thể hiện rõ hơn bản chất của HTX là được thành lập trên cơ sở tự nguyện, hợp tác, bình đẳng, đồng sở hữu, tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên HTX, nhằm mang lại lợi ích cho thành viên thông qua đáp ứng nhu cầu chung của thành viên về kinh tế, xã hội và văn hóa. Khác với mô hình HTX kiểu cũ, HTX kiểu mới hoạt động nhằm mục đích tập trung mang lại lợi ích cho thành viên thông qua việc cam kết cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm theo nhu cầu của thành viên. Để đạt mục đích đó, HTX tự chủ trong hoạt động, có quyền được cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm cho cả đối tượng không phải là thành viên. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với quốc tế, nội lực bản thân của các HTX là yếu tố căn bản giúp cho HTX tồn tại và phát triển bền vững. Tuy nhiên, hiện nay việc phát triển hoạt động của các HTX kiểu mới đang còn không ít những hạn chế. Những yếu kém mang tính căn bản của các

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.