Chính sách thuế đối với hoạt động xuất, nhập khẩu trong bối cảnh mới

Bài viết giới thiệu tình hình xây dựng và thực hiện pháp luật thuế xuất, nhập khẩu và những biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa những bất lợi đến từ hội nhập. nội dung chi tiết. | NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THUẾ NĂM 2016 CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU TRONG BỐI CẢNH MỚI LỖ THỊ NHỤ - Tổng cục Hải quan Sau khi rà soát, đánh giá tổng quan quy định của pháp luật thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu cho thấy, một số quy định của pháp luật thuế tiếp tục được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn hội nhập kinh tế quốc tế. Qua đó, tạo sự chuyển biến căn bản các quy định về người nộp thuế, thuế suất, miễn giảm thuế và đảm bảo thống nhất với các luật có liên quan, đặc biệt là Luật Hải quan, Luật Đầu tư, Luật Thương mại • Từ khoá: Xuất nhập khẩu, kinh tế, pháp luật thuế, người nộp thuế, doanh nghiệp. Tình hình xây dựng và thực hiện pháp luật thuế Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trên cơ sở Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2012, thời gian qua Nhà nước đã xây dựng được một hệ thống các văn bản về thuế tương đối đồng bộ và đầy đủ; bảo đảm về kỹ thuật soạn thảo, nội dung minh bạch, tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu (XNK). Các quy định pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cơ bản đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động XNK và hoạt động của cơ quan hải quan khi thực thi quy định của pháp luật. Ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế từng bước được nâng lên, nhận thức rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong hoạt động quản lý thuế, đề cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm theo cơ chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế. Quy định của pháp luật thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia vào các cam kết quốc tế song phương, đa phương. Theo đó, cơ quan hải quan đã đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, tăng cường trang thiết bị, công nghệ, hiện đại hóa. Đội ngũ nhân lực đã được cơ cấu, sắp xếp lại nhằm nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của cán bộ hải quan, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    15    1    23-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.