Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết

Bài nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX). Thông qua đó, bài viết cũng giúp các nhà đầu tư có thêm thông tin, có cái nhìn chiến lược hơn khi phân tích, dự báo cơ hội tăng trưởng của các doanh nghiệp, làm cơ sở để phân bổ danh mục đầu tư hiệu quả, từ đó nâng cao giá trị của công ty thông qua giá cả cổ phiếu của chính công ty đó. | TÀI CHÍNH - Tháng 8/2016 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TS. Lê Tấn Phước - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Bài nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX). Thông qua đó, bài viết cũng giúp các nhà đầu tư có thêm thông tin, có cái nhìn chiến lược hơn khi phân tích, dự báo cơ hội tăng trưởng của các doanh nghiệp, làm cơ sở để phân bổ danh mục đầu tư hiệu quả, từ đó nâng cao giá trị của công ty thông qua giá cả cổ phiếu của chính công ty đó. • Từ khóa: Chứng khoán, thị trường chứng khoán, doanh nghiệp, cổ phiếu, HSX. Mô hình nghiên cứu Xây dựng giả thuyết Mô hình ước lượng của nghiên cứu này dựa trên mô hình của các tác giả AL Tamimi và ctv. (2007) Yt = β0 + β1X1t + β2X2t + β3X3t + β4X4t + β5X5t + ut Trong đó: Yt (biến phụ thuộc) là sự thay đổi giá (tỷ suất sinh lời) của các cổ phiếu trong danh mục và được tính như sau: Yt = Rt = log(pt) - log(pt-1) = log( pt/pt-1) Pt: Chỉ số giá của danh mục ở quý thứ t; Pt-1: Chỉ số giá của danh mục ở quý thứ t-1. Phương trình có biến phụ thuộc là biếnYt, X1, X2, X3, X4, X5, X6 là các biến độc lập Trong đó: X1: EPS X2: tỷ lệ lạm phát CPI X3: GDP X4: Giá vàng X5: Lãi suất (log) X6: tỷ giá usd/vnd. Bảng 1. Ma trận tương quan của các biến P P LCPI LGDP INTEREST LGOLD Giả thuyết H1: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng thì giá cổ phiếu tăng. Giả thuyết H2: Tỷ lệ lạm phát tăng thì giá cổ phiếu giảm. Giả thuyết H3: Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng thì giá cổ phiếu tăng. Giả thuyết H4: Giá vàng trong nước tăng thì giá cổ phiếu tăng. Giả thuyết H5: Lãi suất cho vay ngắn hạn tăng thì giá cổ phiếu giảm. Giả thuyết H6: Tỷ giá USD/VNĐ tăng thì giá cổ phiếu tăng. Bài nghiên cứu kỳ vọng về mối quan hệ các biến độc lập đối với giá chứng khoán. Dựa vào những kết quả nghiên cứu trước đây, đặc biệt là của tác giả AL Tamimi và ctv (2007), với mẫu dữ liệu là các công ty niêm

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    37    1    19-09-2021