Tác động của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp và một số gợi ý

Nghiên cứu này kiểm định mối quan hệ giữa chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp với dữ liệu gồm 920 quan sát của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh từ năm 2011 đến năm 2015. Mời các bạn cùng tìm hiểu các kết quả mà nghiên cứu đã đạt được. | TÀI CHÍNH - Tháng 8/2016 Tác động của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp và một số gợi ý TS. Nguyễn Ngọc Huy, Trương Thị Mỹ Trâm - Đại học Kinh tế – Luật Nghiên cứu này kiểm định mối quan hệ giữa chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp với dữ liệu gồm 920 quan sát của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh từ năm 2011 đến năm 2015. Nghiên cứu sử dụng cả ba mô hình ước lượng dữ diệu bảng tĩnh và động, pool OLS để kiểm định mối quan hệ này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tồn tại mối quan hệ phi tuyến giữa chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp. Chính sách cổ tức bằng tiền có tác động lớn đến giá trị doanh nghiệp, cổ tức bằng cổ phiếu tác động không nhiều và không có ý nghĩa thống kê. • Từ khóa: Chính sách cổ tức, giá trị doanh nghiệp, đòn bẩy tài chính, lợi nhuận. Nghiên cứu về tác động của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp Chính sách cổ tức là vấn đề quan trọng trong quản lý tài chính với mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa giá trị công ty. Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã được tiến hành để xác định mối quan hệ giữa chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp (DN) nhưng không đạt được sự thống nhất. Theo Miller và Modigliani (1961), trong điều kiện thị trường hiệu quả thì chính sách cổ tức không hề tác động đến giá trị DN, trong khi Litzenberger & Ramaswamy (1979), Dyl&Weigand (1998). lại phản đối, chia thành trường phái tả khuynh cấp tiến tán thành việc chi trả cổ tức thấp và ngược lại trường phái hữu khuynh bảo thủ bảo vệ quan điểm chi trả cổ tức cao sẽ làm tăng giá trị DN. Peixin Wang, Jiaming YU và Jiawen Cui (2013) sử dụng phương pháp phân tích thống kê và hồi quy OLS tác động chính sách cổ tức đến giá trị của 132 công ty bất động sản Trung Quốc với số liệu từ năm 2007 đến năm 2010. Kết quả chỉ ra rằng, chính sách cổ tức có ảnh hưởng đến giá trị của các công ty nghiên cứu. Đồng thời, cho thấy có mối tương quan thuận giữa giá trị DN với cổ tức bằng tiền mặt và tương quan nghịch với cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
89    62    3    23-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.