Tổ chức kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp sản xuất

Bài báo nghiên cứu khái niệm, phân loại trung tâm trách nhiệm, cơ sở hình thành trung tâm trách nhiệm trong doanh nghiệp, nội dung kế toán của các trung tâm trách nhiệm đối với nhà quản trị các cấp trong tổ chức hoạt động. nội dung chi tiết. | TÀI CHÍNH - Tháng 8/2016 Tổ chức kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp sản xuất ThS. Nguyễn Thái An, ThS. Vương Thị Bạch Tuyết - Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Kế toán trách nhiệm là một hệ thống thừa nhận mỗi bộ phận trong một tổ chức có quyền chỉ đạo và chịu trách nhiệm về những nghiệp vụ riêng biệt thuộc về phạm vi quản lý của mình. Họ phải xác định đánh giá và báo cáo cho tổ chức, thông qua đó cấp quản lý cao hơn sử dụng những thông tin này để đánh giá thành quả của các bộ phận trong tổ chức. Bài báo nghiên cứu khái niệm, phân loại trung tâm trách nhiệm, cơ sở hình thành trung tâm trách nhiệm trong doanh nghiệp, nội dung kế toán của các trung tâm trách nhiệm đối với nhà quản trị các cấp trong tổ chức hoạt động. • Từ khóa: Trung tâm, kế toán trách nhiệm, doanh nghiệp, nhà quản trị. K hi quy mô hoạt động của DN tăng lên, nhà quản lý không thể giám sát tốt nhiều hoạt động diễn ra trong DN. Các trung tâm trách nhiệm được hình thành để phân quyền trong quản lý DN. Mọi bộ phận trong một tổ chức có quyền kiểm soát chi phí, doanh thu, lợi nhuận và vốn đầu tư được gọi là một trung tâm trách nhiệm. Một DN có thể có nhiều trung tâm trách nhiệm. Trung tâm trách nhiệm có thể là một thực thể pháp nhân hoặc không phải là một thực thể pháp nhân. Trung tâm trách nhiệm có thể thực hiện một hay nhiều mục tiêu để giúp đạt được mục tiêu và chiến lược chung của toàn DN. Mỗi trung tâm trách nhiệm sử dụng các yếu tố đầu vào (nguyên vật liệu, lao động, ) để tạo ra đầu ra (sản phẩm hay dịch vụ). Đầu ra của một trung tâm trách nhiệm có thể được bán sang trung tâm trách nhiệm khác trong DN hay bán ra bên ngoài. Hệ thống kế toán trách nhiệm được thiết lập nhằm thúc đẩy mục tiêu giữa các nhà quản trị trong các tổ chức phân quyền. Kế toán trách nhiệm được thực hiện trên nguyên tắc tập hợp và báo cáo những thông tin kế toán thực tế. Kế toán trách nhiệm là một “công cụ” để đo lường về kết quả hoạt động của một khu vực nào đó trong tổ chức, qua đó giúp nhà quản trị kiểm soát và đánh

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.