Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Đánh giá chương trình đào tạo cử nhân ngành Huấn luyện thể thao trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

Trên cơ sở phân tích, tổng hợp lý luận và thực tiễn, luận án tiến hành xác định các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá thực trạng chương trình đào tạo cử nhân ngành Huấn luyện thể thao và đánh giá sản phẩm đào tạo ngành Huấn luyện thể thao theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội, từ đó tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo cử nhân ngành Huấn luyện thể thao nói riêng và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường ĐH TDTT Bắc Ninh nói chung. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH ----------------------- NGUYỄN VĂN HÒA ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH HUẤN LUYỆN THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC BẮC NINH - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH ----------------------- NGUYỄN VĂN HÒA ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH HUẤN LUYỆN THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH Chuyên ngành : Giáo dục thể chất Mã số : 62140103 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. NGUYỄN KIM XUÂN 2. ĐỒNG VĂN TRIỆU BẮC NINH - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào. Tác giả luận án Nguyễn Văn Hòa DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVHTT&DL : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch CBQL : Cán bộ quản lý CNH - HĐH : Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa CLB : Câu lạc bộ CSVC : Cơ sở vật chất CT : Chương trình CTĐT : Chương trình đào tạo ĐH : Đại học ĐT : Đào tạo ĐVHT : Đơn vị học trình ĐVHP : Đơn vị học phần GD : Giáo dục GD&ĐT : Giáo dục và Đào tạo GDTC : Giáo dục thể chất GV : Giáo viên HLV : Huấn luyện viên HLTT : Huấn luyện thể thao HSSV : Học sinh - sinh viên KTĐG : Kiểm tra - đánh giá NCKH : Nghiên cứu khoa học QLTDTT : Quản lý Thể dục thể thao SV : Sinh viên SPSS : Statistical Package for the Social Sciences TC : Tiêu chuẩn TDTT : Thể dục thể thao TTĐTVĐV : Trung tâm đào tạo vận động viên TT TDTT : Trung tâm Thể dục thể thao VĐV : Vận động viên XHCN : Xã hội chủ nghĩa YHTDTT : Y học Thể dục thể thao MỤC LỤC Lời cam đoan Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt Mục lục Danh mục bảng, biểu đồ PHẦN MỞ ĐẦU .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
285    1    1    26-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.