Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản trị thương hiệu trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh

Luận án tập trung nghiên cứu hiệu quả công tác quản trị thương hiệu Trường Đại học Thể dục Thể thao và đưa ra những giải pháp nhằm mục đích hoàn thiện, nâng cao công tác quản trị thương hiệu của Nhà trường. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- -------- HỒ HẢI QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC TP. Hồ CHÍ MINH, NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- -------- HỒ HẢI QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Giáo dục thể chất Mã số: 62 14 01 03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. . Lê Quý Phượng 2. . Lê Tấn Bửu THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ ―Quản trị thương hiệu Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh‖ là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả trình bày trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Tác giả luận án Hồ Hải MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ DANH MỤC SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 7 . Các hái ni v thư ng hi u và quản trị thư ng hi u . 7 . Quan điểm và chức năng của quản trị thương hiệu . 7 . Thương hiệu và các thuật ngữ liên quan 8 . Vai trò của thương hiệu 9 . Đặc trưng của thương hiệu 10 . Hình thức, ý nghĩa và chức năng của thương hiệu 11 . Định vị

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    15    1    20-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.