Luận án Tiến sĩ Văn học: Dấu ấn của chủ nghĩa hiện sinh trong văn xuôi Việt Nam đương đại

Luận án thực hiện nghiên cứu nhằm đạt được mục tiêu tìm hiểu và nhận diện dấu ấn của chủ nghĩa hiện sinh trong văn xuôi Việt Nam đương đại, trên cơ sở đó ghi nhận những nỗ lực cách tân của nhà văn trong ngữ cảnh đổi mới và hội nhập văn hóa, văn học hiện nay. . | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THÁI HOÀNG DẤU ẤN CỦA CHỦ NGHĨA HIỆN SINH TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HỌC HÀ NỘI - 2016 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THÁI HOÀNG DẤU ẤN CỦA CHỦ NGHĨA HIỆN SINH TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số : 62 22 01 21 LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. NGUYỄN BÍCH THU HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu nêu trong luận án là trung thực, những kết luận khoa học của luận án chưa từng được công bố trong bất kì công trình nào khác. Tác giả luận án Nguyễn Thái Hoàng iii MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU .1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu .4 5. Đóng góp mới về khoa học của luận án .5 6. Ý nghĩa lí luận và thực tiễn của luận án .5 7. Cơ cấu của luận án 5 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU .6 . Tình hình nghiên cứu chủ nghĩa hiện sinh trong văn học đô thị miền Nam Việt Nam trước 1975 6 . Tình hình nghiên cứu chủ nghĩa hiện sinh trong

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
72    17    2    26-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.