Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Văn hoá học: Lễ hội người Thái ở miền Tây Nghệ An: Truyền thống và biến đổi

Luận án thực hiện nghiên cứu nhằm làm rõ những yếu tố truyền thống và biến đổi trong lễ hội của người Thái ở miền Tây Nghệ An, trên cơ sở đó đặt ra những vấn đề về bảo tồn và phát huy những lễ hội này trong cộng đồng người Thái tại địa phương. . | Bé V¡N HO¸, THÓ THAO Vµ DU LÞCH Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O TR¦êNG §¹I HäC V¡N HO¸ Hµ NéI ******** Hoµng v¨n hïng LÔ héi cña ng-êi th¸I ë miÒn t©y nghÖ an: truyÒn thèng vµ biÕn ®æi Chuyªn ngµnh: V¨n hãa häc M· sè: 62310640 Tãm t¾t LUËN ¸N TIÕN SÜ V¨n hãa häc Hµ Néi, 2017 Công trình được hoàn thành tại: TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Người hướng dẫn khoa học: . Hoàng Nam Phản biện 1: . Lê Hồng Lý Phản biện 2: . Phạm Quang Hoan Phản biện 3: . Lâm Bá Nam Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Trường Họp tại: Trường Đại học Văn hoá Hà Nội Số 418, đường La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội. Vào hồi: 8 giờ, ngày tháng 02 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam. - Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Văn hoá Hà Nội. - Phòng Quản lý đào tạo sau đại học - Trường Đại học Văn hoá Hà Nội. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Lễ hội truyền thống là một sinh hoạt văn hoá cộng đồng không thể thiếu trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam. Lễ hội chứa đựng các giá trị văn hoá truyền thống đã được chắt lọc, kết tinh qua nhiều thế hệ như lối sống, phong tục tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng, văn hoá nghệ thuật. Các giá trị ấy có tác động sâu sắc đến việc hình thành cốt cách, tình cảm, diện mạo văn hoá của cộng đồng, là những thành tố quan trọng cấu thành nền văn hoá truyền thống Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể trong sự nghiệp xây dựng văn hoá Việt Nam, trong đó có nhiệm vụ bảo tồn, kế thừa, phát huy các di sản văn hoá, các giá trị văn hoá truyền thống nói chung và lễ hội truyền thống nói riêng. Văn hoá của người Thái ở Nghệ An, trong đó có lễ hội truyền thống đã có từ lâu đời, trở thành một bộ phận không thể tách rời của văn hoá các dân tộc ở Việt Nam. Những giá trị văn hoá trong lễ hội .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    77    1    19-09-2021