Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Nhân vật trẻ em trong văn xuôi thiếu nhi Việt Nam

Luận án hướng tới mục tiêu: Nhận diện, lý giải hình tượng nhân vật trẻ em và các phương thức nghệ thuật thể hiện nhân vật qua các giai đoạn phát triển của văn học thiếu nhi qua đó dựng lên bức tranh toàn cảnh văn học thiếu nhi với những góc nhìn khác nhau về trẻ em, qua đó, góp phần khẳng định những giá trị thẩm mĩ đặc thù của Văn học thiếu nhi. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THANH HƢƠNG NHÂN VẬT TRẺ EM TRONG VĂN XUÔI THIẾU NHI VIỆT NAM Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số : Tãm t¾t LuËn ¸n tiÕn sÜ ng÷ v¨n hµ néi – 2016 Công trình đƣợc hoàn thành tại: Tr-êng §¹i häc S- ph¹m Hµ Néi Ng-êi h-íng dÉn khoa häc: 1. . Lã Thị Bắc Lý 2. PGS. Nguyễn Văn Long Phaûn bieän 1: . Biện Minh Điền Trường Đại học Vinh Phaûn bieän 2: . Lƣu Khánh Thơ Viện Văn học Phaûn bieän 3: . Hỏa Diệu Thúy Trường Đại học Hồng Đức Luận án sẽ đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm luận án cấp Trƣờng họp tại: Tr-êng §¹i häc S- ph¹m Hµ Néi Vào , ngàythángnăm 2016 Có thể tìm đọc luận án tại: - Thƣ viện Quốc gia - Thƣ viện Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC Đà CÔNG BỐ 1. Nguyễn Thị Thanh Hương (2012), “Personnality education for children through the character Pippi in Astrid Lindgren’s Pippi Longstocking”, Proceedings 17, Ochanomizu University, . 2. Nguyễn Thị Thanh Hương (2012-2013), Kiểu nhân vật trong truyện đồng thoại viết cho trẻ mầm non , Đề tài cấp trường, Mã số: SPHN-12-193. 3. Nguyễn Thị Thanh Hương(2013), “Câu đố dân gian với giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non”, Tạp chí Khoa học - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, số 58, . 4. Nguyễn Thị Thanh Hương (2013), “Nhân vật người kể chuyện trong “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh”, Tạp chí Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật (10), . 5. Nguyễn Thị Thanh Hương (2015), “Nhân vật trẻ em trong truyện Việt Nam trước 1945”, Tạp chí Khoa học (60), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, . 6. Nguyễn Thị Thanh Hương (2015), “Sức hấp dẫn từ nhân vật Pippi trong truyện “Pippi tất dài” của Astrid Lindgren”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật (370), . 7. Nguyễn Thị Thanh Hương (2015), “Một số đặc trưng của tự truyện viết cho thiếu nhi ở Việt Nam thế kỷ XX”, Tạp chí Lý luận phê bình văn học nghệ thuật (33), tr. 64-69 8. Nguyễn .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.