Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Nhân vật trẻ em trong văn xuôi thiếu nhi Việt Nam

Luận án hướng tới mục tiêu: Nhận diện, lý giải hình tượng nhân vật trẻ em và các phương thức nghệ thuật thể hiện nhân vật qua các giai đoạn phát triển của văn học thiếu nhi qua đó dựng lên bức tranh toàn cảnh văn học thiếu nhi với những góc nhìn khác nhau về trẻ em, qua đó, góp phần khẳng định những giá trị thẩm mĩ đặc thù của Văn học thiếu nhi. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ----- ----- NGUYỄN THỊ THANH HƢƠNG NHÂN VẬT TRẺ EM TRONG VĂN XUÔI THIẾU NHI VIỆT NAM Chuyên ngành : Văn học Việt Nam Mã số : LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. . Lã Thị Bắc Lý 2. PGS. Nguyễn Văn Long HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của bản thân tôi. Các số liệu trong luận án và kết quả nghiên cứu đều trung thực, chưa từng được công bố trong bất kì công trình khoa học nào khác. Tác giả Nguyễn Thị Thanh Hƣơng MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU . 1 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu . 2 4. Phương pháp nghiên cứu . 3 5. Những đóng góp mới của luận án . 4 6. Bố cục của luận án . 4 Chƣơng 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 5 . Những vấn đề chung về Văn học thiếu nhi và nhân vật trẻ em 5 . Về cách hiểu Văn học thiếu nhi 5 . Đặc trưng cơ bản của Văn học thiếu nhi 10 . Sự hình thành và vận động của truyện thiếu nhi Việt Nam . 11 . Về khái niệm “Trẻ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.