Luận án Tiến sĩ Tâm lý học: Những tổn thương tâm lý của phụ nữ bị bạo lực gia đình

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn về tổn thương tâm lý của phục nữ bị bạo lực gia định, luận án đề xuất một số kiến nghị nhằm hạn chế tổn thương tâm lý ở những phụ nữ này. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, . | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ====== o0o ====== LÊ THỊ TƢỜNG VÂN NHỮNG TỔN THƢƠNG TÂM LÝ CỦA PHỤ NỮ BỊ BẠO LỰC GIA ĐÌNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC Hà Nội, năm 2016 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ====== o0o ====== LÊ THỊ TƢỜNG VÂN NHỮNG TỔN THƢƠNG TÂM LÝ CỦA PHỤ NỮ BỊ BẠO LỰC GIA ĐÌNH Chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành. Mã số: LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC Người hướng dẫn khoa học 1: . LÊ VĂN HẢO Người hướng dẫn khoa học 2: TS. LƢU SONG HÀ Hà Nội, năm 2016 LỜI CAM ĐOAN T i i ữ iệ g kế g k h g g h ậ h ghi ứ kh họ g hự ủ hƣ i g g ƣ i C i g kh H N i g 25 h g 6 ăm 2016 T c giả Lê Thị Tƣờng Vân LỜI CẢM ƠN T S h gH i i ậ ỵh g i T i i i h h m h h ph Phủ Lý Ph ở g hi TS L ậ hi p phụ ữ ại g- h 197 ậ ịa àn: Ph g Tha h Li m ỉ h Hà Q gT h g ấp thông tin h Tha h H Ngọ X - h H i Li õ ỉ hB Ni h; m ấ Hỗ ợ ph iể ủa T hi p phụ ữ i Nam hi và g m Phụ ữ h gi p i h hi này. T i ũ g i Phụ ữ i Nam C i Họ i ấp H i Li nhân viên Nh B h Y iể h h h h hứ h C h Bi Ph g ă H 40 phụ ữ tham gia h h Thanh Châu- h Nam; i PGS, TS L m T i i g i phụ ữ h g i i g m hóm ham gia h i i luôn hỗ ợ g i ịa h m h ạ Họ i g H i Nghi h h , Kh a họ X h i- i g ghi p ủa i ứ Phụ ữ - Họ ậ gi g Kh a T m ý - Gi m Kh a họ X h i i Phụ ữ i i mẹ và Nam; h họ ập Nam; h hi ụ , m gia ậ NCS. LÊ THỊ TƢỜNG VÂN ạ h MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1 2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1 2 1 Mụ í h ghi ứ .1 2 2 Nhiệ ụ ghi ứ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.