Luận án Tiến sĩ Tâm lý học: Stress ở giáo viên mầm non

Luận án hướng đến mục tiêu nghiên cứu lý luận và thực tiễn về stress, cũng như các yếu tố có liên quan đến stress ở giáo viên mầm non, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp tác động thích hợp nhằm giúp giáo viên mầm non nâng cao khả năng ứng phó với stress, giảm stress trong hoạt động nghề nghiệp. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, . | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRỊNH VIẾT THEN STRESS Ở GIÁO VIÊN MẦM NON LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC HÀ NỘI - 2016 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRỊNH VIẾT THEN STRESS Ở GIÁO VIÊN MẦM NON Chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành Mã số: 62 31 04 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. PGS. TS. LÊ VĂN HẢO 2. . TRẦN THU HƢƠNG HÀ NỘI-2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các dữ liệu, kết quả nghiên cứu trong luận án là trung thực và chưa từng công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác Tác giả luận án Trịnh Viết Then i MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TĂT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 4 4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án 5 5. Đóng góp mới về khoa học của luận án 5 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 6 7. Cơ cấu của luận án 7 Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ STRESS Ở GIÁO VIÊN MẦM NON . Tổng quan các nghiên cứu về stress ở giáo viên và giáo viên mầm non 8 8 . Nghiên cứu ở nước ngoài 8 . Nghiên cứu ở Việt Nam 21 . Lý thuyết tiếp cận nghiên cứu stress ở giáo viên trong hoạt động nghề nghiệp 26 Chƣơng 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ STRESS Ở GIÁO VIÊN MẦM NON 35 . Một số vấn đề lý luận về stress ở giáo viên mầm non 35 . Các khái niệm công cụ của đề tài nghiên cứu 35 . Khái niệm stress 35 . Khái niệm stress ở giáo viên mầm non 37 . Mức độ stress ở giáo viên mầm non 42 . Các tác nhân gây stress ở giáo viên mầm non 46 . Cách ứng phó với stress ở giáo viên mầm non 49 . Những trải nghiệm stress ở giáo viên mầm non 53 . Những hệ quả liên quan đến stress ở giáo viên mầm non 56 . Một số yếu tố ảnh hƣởng đến stress ở giáo viên mầm .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG