Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Văn hoá gia đình người Mường ở Hoà Bình

Trên cơ sở khảo sát, điều tra tại thực địa và tập hợp các nguồn tư liệu đã công bố, luận án tập trung mô tả, phân tích và làm sáng rõ về văn hóa gia đình của người Mường từ truyền thống đến hiện tại, nhằm khẳng định những yếu tố tốt đẹp có sức lan tỏa lớn đến văn hoá của vùng. Chỉ ra những đặc điểm, sự biến đổi của văn hoá gia đình người Mường góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị tốt đẹp phục vụ công cuộc xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập. . | BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI ******** NGUYỄN THỊ KIM HOA V¨n hãa gia ®×nh ng-êi m-êng ë hßa b×nh Chuyªn ngµnh: V¨n hãa häc M· sè: 62310640 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC HÀ NỘI, 2016 Công trình được hoàn thành tại: TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: . Trần Đức Ngôn Phản biện 1: . Lê Hồng Lý Viện Nghiên cứu Văn hóa Phản biện 2: . Nguyễn Thị Song Hà Học viện Khoa học Xã hội Phản biện 3: TS. Đặng Thị Hoa Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sỹ cấp Trường tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội Số 418, đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội Vào hồi: giờ , ngày tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện trường Đại học Văn hóa Hà Nội 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Văn hóa gia đình là hệ thống những giá trị, chuẩn mực đặc thù điều tiết mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và mối quan hệ giữa gia đình với xã hội, phản ánh bản chất của các hình thái gia đình đặc trưng cho các cộng đồng, các tộc người, các dân tộc và các khu vực khác nhau. Văn hóa gia đình được hình thành, phát triển qua lịch sử lâu dài của đời sống gia đình, gắn với những điều kiện phát triển kinh tế, môi trường tự nhiên và xã hội nhất định. Hoà Bình là địa bàn cư trú lâu đời và tập trung đông nhất của cộng đồng dân tộc Mường. Họ đã tạo nên những giá trị văn hóa quý giá trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc. Các giá trị văn hóa đó đã được nhiều nhà khoa học ở các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau quan tâm nghiên cứu. Mặt khác, trong bối cảnh mở cửa và hội nhập của nền kinh tế thị trường hiện nay, việc xây dựng văn hóa gia đình ở Hoà Bình cũng nảy sinh một số vấn đề phức tạp. Đó là những biểu hiện về sự sa sút đạo đức, lối sống, sự đảo lộn về trật tự kỷ cương trong gia đình, bất bình đẳng giới. Xuất phát từ ý nghĩa lý luận và thực tiễn như trên, chúng tôi chọn đề tài “Văn .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.