Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường/khoa Đại học Sư phạm

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận án đề xuất các giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường/khoa Đại học Sư phạm; đáp ứng yêu cầu phát triển các trường/khoa Đại học Sư phạm tiên tiến, hiện đại và nhu cầu phát triển đội ngũ giáo viên của cả hệ thống giáo dục. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM LÊ CƯỜNG GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG/KHOA ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHỆ AN - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM LÊ CƯỜNG GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG/KHOA ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 62. 14. 01. 14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học PGS. TS. THÁI VĂN THÀNH NGHỆ AN - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả nêu trong luận án này chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nào. Tác giả luận án Phạm Lê Cường ii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN . i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . viii DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH . xii MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài. 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 2 4. Giả thuyết khoa học . 3 5. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu 3 6. Quan điểm tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 3 7. Những luận điểm cần bảo vệ . 6 8. Đóng góp của luận án .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG