Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lí quá trình đào tạo theo tín chỉ ở Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Luận án hướng đến mục tiêu nghiên cứu hệ thống quản lí quá trình Đào tạo theo tín chỉ theo cách tiếp cận trách nhiệm, nhiệm vụ của từng chủ thể, dựa trên những vị trí công việc đã được phân cấp, phân nhiệm; Luận án tiến hành đề xuất các giải pháp quản lí, nhằm đáp ứng yêu cầu của Đào tạo theo tín chỉ và định hướng phát triển các trường thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM CAO THỊ CHÂU THỦY QUẢN LÍ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản lí giáo dục Mã số: TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội, 2016 Công trình hoàn thành tại: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Người hướng dẫn khoa học: - . Nguyễn Hữu Châu - PGS. TS. Vương Thanh Hương Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện họp tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Vào hồi . giờ . ngày . tháng năm . 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giá o dục nó i chung và giáo dục đại học (ĐH) nói riêng góp phầ n và o viê ̣c xây dựng và phá t triể n kinh tế, văn hóa và xã hội củ a đấ t nước trong giai đoa ̣n mớ i. Quá trinh Đào tạo ̀ (ĐT) ở ĐH ảnh hưởng lớ n đế n “sản phẩ m” đầ u ra - chấ t lượng củ a lực lượng lao động. Song song vớ i quá trình ĐT, hoa ̣t động quản lí (QL) quá trình ĐT cũ ng cầ n được tiế n hà nh đồ ng thờ i. Bởi vì, hoa ̣t động QL quá trình ĐT tố t sẽ gó p phầ n đảm bả o hoa ̣t động ĐT đa ̣t được mục tiêu đă ̣t ra, tưc là đảm bả o “đầ u ra” - người học đáp ưng được chuẩn đầu ra và yêu cầ u ́ ́ củ a xã hội. Là trung tâm giáo dục đại học lớn nhất ở phía Nam, Đại học Quốc gia Thà nh phố Hồ Chí Minh (ĐHQG - HCM), trong đó có 6 trường đa ̣i học đa ngành, đã có một đơn vị trong nhóm đi đầ u trong viê ̣c áp dụng ĐT theo TC của cả nước. Cho đế n nay, tất cả cá c trường thà nh viên khác đều đã có một khoảng thời gian tương đối dài áp dụng hình thức đào tạo này. Do không cùng thời gian và điề u kiê ̣n môi trường nên viê ̣c triể n khai TC ở mỗi trường cũ ng khá c nhau về lộ trinh, qui mô và mưc độ và đã có rất nhiều khó khăn, nhiều vấn đề ́ ̀ xuất hiện. Tuy nhiên, cho đến nay, các nghiên cưu về QL quá trình ĐT theo TC với khá ch ́ thể là cá c trườ ng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.