Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ đại học vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Luận án làm rõ cơ sở lý luận, hình thành khung lý luận và từ thực tiễn đào tạo từ xa, quản lý đào tạo từ xa để đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo từ xa nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ đại học phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM PHẠM PHƯƠNG TÂM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2016 Công trình được hoàn thành tại: VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM Người hướng dẫn khoa học: 1. PHAN VĂN KHA 2. HÀ THANH TOÀN Phản biện 1: . Phản biện 2: . . Phản biện 3: . Luận án được bảo vệ trước Hội đồng Chấm luận án cấp Viện họp tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Vào hồi giờ, ngày. tháng năm 2016. Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia - Thư viện Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Việt Nam đang thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH – HĐH) đất nước và hội nhập quốc tế (HNQT), tất cả các vấn đề về kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa và giáo dục đều đặt ra những yêu cầu cấp bách cần giải quyết, nổi trội hơn vẫn là lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng như nguồn nhân lực. Nhu cầu phải bổ sung nhanh, hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đất nước trong giai đoạn hiện nay, hình thức đào tạo từ xa (ĐTTX) sẽ phát huy tốt vai trò và tác dụng, vì đây là hình thức đào tạo có nhiều thuận lợi và phù hợp với điều kiện của đất nước và hoàn cảnh của đại đa số nhân dân, đồng thời cũng phù hợp với các chủ trương, .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.