Luận án nghiên cứu sinh: Nghiên cứu quá trình xử lý kết hợp bùn bể tự hoại và rác hữu cơ bằng phương pháp sinh học kỳ khí ở chế độ lên men nóng

Đề tài "Nghiên cứu quá trình xử lý kết hợp bùn bể tự hoại và rác hữu cơ bằng phương pháp sinh học kỳ khí ở chế độ lên men nóng" là rất cần thiết, để đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển trong tương lai về việc lựa chọn giải pháp công nghệ xử lý cho các đô thị lớn tại Việt Nam, hướng tới phát triển bền vững. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG LUẬN ÁN NGHIấN CỨU SINH ĐỀ TÀI: NGHIấN CỨU QUÁ TRèNH XỬ Lí KẾT HỢP BÙN BỂ TỰ HOẠI VÀ RÁC HỮU CƠ BẰNG PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC KỲ KHÍ Ở CHẾ ĐỘ LấN MEN NểNG NGÀNH: KỸ THUẬT MễI TRƢỜNG MÃ SỐ: NĂM 2015 2 MỞ ĐẦU 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Hàng ngày, lượng chất thải phỏt sinh tại cỏc đụ thị rất lớn. Tại khu vực đụ thị, hầu hết cỏc gia đỡnh sử dụng bể tự hoại để xử lý nước thải của hộ gia đỡnh trước khi đổ vào hệ thống thoỏt nước chung của thành phố. Lượng bựn được hỳt từ bể tự hoại phỏt sinh hàng năm tại cỏc hộ gia đỡnh rất lớn, tại thành phố Hà Nội ước tớnh khoảng 517 m3/ngày [2] . Một phần lượng bựn bể tự hoại được cụng ty Urenco thu gom và xử lý kết hợp với rỏc hữu cơ để xử lý phõn vi sinh, phần cũn lại được cỏc cụng ty tư nhõn thu gom, vận chuyển. Bờn cạnh đú, chất thải rắn sinh hoạt phỏt sinh tại cỏc đụ thị hàng ngày rất lớn. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt ở cỏc đụ thị phỏt sinh trờn toàn quốc tăng trung bỡnh 10-16% mỗi năm, trong đú tỉ lệ rỏc hữu cơ chiếm > 51% trong rỏc thải sinh hoạt [24] . Biện phỏp xử lý rỏc hữu cơ hiện nay chủ yếu là chụn lấp, gõy ụ nhiễm mụi trường và quỏ tải bói chụn lấp. Theo chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 12 năm 2009 sẽ phỏt triển chương trỡnh thỳc đẩy phân loại chất thải rắn tại nguồn nhằm mục đích tách riêng rác vô cơ và hữu cơ, tái chế, tái sử dụng chất thải để giảm thiểu diện tích bãi chôn lấp. Theo mục tiêu cụ thể của Chiến lược quốc gia đến năm 2015: 85% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đụ thị phát sinh được thu gom, 60% lượng chất thải được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ; 30% bùn bể phốt của các đô thị từ loại II trở lên và 10% của các đô thị còn lại được thu gom và xử lý đảm bảo mụi trường; 50% rác được phân loại tại nguồn. Các giải pháp được đưa ra để thực hiện Chiến lược quốc gia bao gồm: phòng ngừa và giảm thiểu phát sinh chất thải rắn;

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.