Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học Trái Đất: Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số lĩnh vực kinh tế - xã hội cho thành phố Đà Nẵng

Luận án hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: xây dựng được mô hình đánh giá tác động và mức độ dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu cho TP. Đà Nẵng; định lượng được các tác động chính và mức độ dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và NBD đến một số lĩnh vực kinh tế - xã hội cho TP. Đà Nẵng. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, . | BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Trần Duy Hiền NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN MỘT SỐ LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI CHO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: KHÍ TƯỢNG VÀ KHÍ HẬU HỌC Mã số: 62440222 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC TRÁI ĐẤT Hà Nội - 2016 Công trình được hoàn thành tại VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam được đánh giá là một trong số ít quốc gia bị ảnh hưởng Người của biến đổi khí hậu (BĐKH). Trong đó, thành phố Đà Nẵng nặng nề hướng dẫn khoa học: nằm ở khu vực miền Trung 1. . Trần khu vực điển hình ven Việt Nam, đây là Hồng Thái 2. . Trần Quang Đức biển, có đầy đủ các thành phần kinh tế xã hội hoạt động và có nhiều nguy cơ do tác động của BĐKH và NBD. Mặt khác có thể thấy tác động của BĐKH đến điều kiện tự Phản biện 1: nhiên, . môi trường và kinh tế xã hội (KT-XH) ngày càng rõ rệt. Điều đó đặt ra một nhiệm vụ quan trọng là phải hoàn thiện phương pháp nghiên cứu Phản biện 2: (Bộ mô hình . khung) đánh giá tác động của BĐKH tới hệ thống tự nhiên và xã hội và xác định và đánh giá tính dễ tổn thương do BĐKH Phản biện 3: để phục vụ việc lập kế hoạch thích ứng. Do đó, nghiên cứu sinh lựa . chọn đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu, xây dựng mô hình đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số lĩnh vực kinh tế xã hội cho Thành án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện Luận phố Đà Nẵng”. họp tại: 2. Mục tiêu nghiên cứu và điểm mới -. Mục tiêu: vào hồi giờ ngày tháng năm + Xây dựng được mô hình đánh giá tác động và mức độ dễ bị tổn thương do tác động của BĐKH cho TP Đà Nẵng; + Định lượng được đánh giá tác

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.