Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học kiến thức về sản xuất và sử dụng điện năng cho học sinh trung học phổ thông

Luận án hướng đến mục tiêu nghiên cứu vận dụng dạy học theo dự án về "sản xuất và sử dụng điện năng" theo chương trình vật lí Trung học phổ thông nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, năng lực giải quyết vấn đề, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kĩ thuật tổng hợp cho học sinh. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LÊ KHOA VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC KIẾN THỨC VỀ SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí Mã số: 62 14 01 11 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN – 2015 Công trình được hoàn thành tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Văn Khải Phản biện 1: . Phản biện 2: . Phản biện 3: . Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Đại học họp tại Vào hồi .giờ, ngày tháng năm Có thể tìm luận án tại: - Thư viện Quốc gia - Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên - Thư viện trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho nền giáo dục hiện nay là ngoài việc trang bị cho HS những kiến thức tối thiểu, cần thiết, các môn học cần tạo ra cho HS các năng lực nhất định để khi tham gia vào lao động sản xuất hoặc nghiên cứu khoa học, họ có thể thích ứng được với các yêu cầu của xã hội. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (2013) đã nêu: “Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học". Để thực hiện đường lối giáo dục của Đảng, các mục tiêu và nhiệm vụ của trường phổ thông được thực hiện thông qua dạy học các môn học, trong đó có môn Vật lí. Vì vậy, cần nghiên cứu các PPDH mới, như DHTDA các ứng dụng của Vật lí trong SX, SD điện năng nhằm hình thành và phát triển năng lực của HS, góp phần nâng cao chất lượng GDKTTH ở trường THPT là rất cần thiết. Với những lí do nêu trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học kiến thức về sản xuất và sử dụng điện năng cho học sinh Trung học phổ thông. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu vận dụng dạy học theo dự án về “sản xuất

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.